Σύνδεση.

Συμπληρώστε τα στοιχεία.


Νέα σύνδεση

Διαγραφή Email?

Όροι

Για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία, είναι απαραίτητο να δηλώσετε ότι έχετε διαβάσει την Ειδοποίηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

O ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, Μυλλέρου 1 και Αγησιλάου, Τ.Κ. 10436 (στο εξής Φ.Σ.Α.),σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία εκτελείται μέσω του ιστότοπου («Ιστότοπος») ή τα οποία συλλέγονται μέσω της παρούσας πλατφόρμας («Πλατφόρμα») πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – εφεξής «ΓΚΠΔ»- Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) και την Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου.

1) Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, Μυλλέρου 1 και Αγησιλάου, Τ.Κ. 10436 («Υπεύθυνος Επεξεργασίας»). Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων («ΥΠΔ») είναι ο κος Βασίλειος Πεσκελίδης με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: dataprotection@fsa.gr

2) Τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε Ο Φ.Σ.Α. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν εγγράφεστε στην Πλατφόρμα, συναλλάσσεστε ή/και αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και λειτουργίες που παρέχει. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, τα στοιχεία του φαρμακείου και το ωράριο που τηρείται, καθώς και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων αιτημάτων ή αναφορών σας καθώς και τα πρόσθετα δεδομένα που μπορεί να αποκτήσει ο Φ.Σ.Α., μεταξύ άλλων και από τρίτους, στο πλαίσιο εκτέλεσης του καταστατικού του σκοπού και των πειθαρχικών του αρμοδιοτήτων, όπως αυτά προκύπτουν από το νόμο. Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία παρέχετε στον Φ.Σ.Α.μέσω της Πλατφόρμας ή του παρόντος Ιστοτόπου, αποτελεί η συμμόρφωση του Φ.Σ.Α. με τιςέννομες υποχρεώσεις του ή/και η εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Φ.Σ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η επεξεργασία πραγματοποιείται τόσο με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και με μη αυτοματοποιημένα μέσα και συνεπάγεται πάντοτε την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

3) Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς: 1. Για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του Φ.Σ.Α. (Εσωτερικός Κανονισμός Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής - ΦΕΚ 179Β΄/ 29.04.1960 ). 2. Για την εκπλήρωση των πειθαρχικών του αρμοδιοτήτων και εξουσιών(νόμος 3601/1928). 3. Για την συλλογή, οργάνωση, διαβίβαση, αποστολή στον ΕΟΠΥΥ και πληρωμή των εμβασμάτων σας (εκτέλεση σύμβασης ΦΣΑ με ΕΟΠΥΥ). 4. Για να χειριστούμε τα αιτήματα που υποβάλλετε για την παροχή πληροφοριών μέσω του παρόντος Ιστότοπου. 5. Για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης του Φ.Σ.Α. με τα μέλη του και ειδικότερα την ενημέρωση αυτών μέσω αποστολής γραπτού μηνύματος (sms) για επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα που τα αφορούν. Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασίαγια τη λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και την ορθή λειτουργία του (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), και την κατοχύρωση ή υπεράσπιση των έννομων αξιώσεων του Φ.Σ.Α.. Τα προσωπικά δεδομένα εισάγονται στο σύστημα πληροφορικής του Φ.Σ.Α. σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Τα δεδομένα, ανά κατηγορία, αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

4) Άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα Τα Δεδομένα είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Φ.Σ.Α. (Υπευθύνου Επεξεργασίας) που είναι εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα και ειδικότερα τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: Λογιστήριο, Μητρώο, Επεξεργασίας και Καταχώρισης Συνταγών, καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού ή εξωτερικών συνεργατών που πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα Δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("Τρίτες Χώρες") αλλά ενδέχεται να κοινοποιούνται εντός της ΕΕ σε θεσμικά όργανα, αρχές, δημόσιους φορείς για θεσμικούς σκοπούς.

5)Τα δικαιώματά σας Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Φ.Σ.Α. (Υπεύθυνο επεξεργασίας) στις διευθύνσεις που εμφανίζονται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ, όπως για παράδειγμα, για να λάβετε έναν ενημερωμένο κατάλογο των ατόμων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξτε το περιεχόμενο, την προέλευση, την ορθότητα και την τοποθεσία τους, να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή τη διαγραφή τουςκαθώς και να αντιταχθείτε σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας (περιλαμβανομένου του περιορισμού σε ορισμένα μέσα επικοινωνίας). Ομοίως, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή για επεξεργασίες οι οποίες ενδεχομένως έχουν ως νόμιμη βάση τη συγκατάθεσή σας,χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής (Φ.Σ.Α.).